तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि Trans Silk Terminals Pvt. Ltd. संग सम्झौता सम्पन्न